Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá využitím rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí. Bioindikátory budou v práci rozděleny podle ekosystémů, na bioindikátory vodního a terestrického ekosystému. Pozornost v práci bude věnována vybraným rizikovým prvkům v životním prostředí, jejichž výskyt je ovlivněn zejména lidskou činností.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení