Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Jednoleté sledování vybraných vodních ploch v chráněném území. Odběry vzorků fytoplanktonu, zooplanktonu a vody pro chemické rozbory v přibližně měsíčním intervalu (březen-říjen). Stanovení základních fyzikálně-chemických parametrů přímo na místě odběru. Determinace základních taxonomických skupin fyto i zooplanktonu za pomoci zkušeného determinátora. Rozbor vody v chemické laboratoři. Vyhodnocení získaných dat. Bližší charakteristika sledovaných lokalit na základě úspěšnosti podaných grantových projektů monitoringu.Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení