Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozsivky indikátory kvality vod.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Literární rešerše na dané téma, vlastní experiment, odebrání vzorků fytobentosu z různě organicky zatížených tekoucích vod, výroba trvalých preparátů rozsivek, základní determinace taxonů, pořízení mikrofotografií. Vyhodnocení získaných dat pomocí indexů (saprobní, diverzity aj.). Základní znalost ekologie nižších rostlin výhodou. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení