Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Institute: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Bc. Martin Bulla
Summary: Cílem řešeného tématu je shrnutí problematiky těch prvků bezpečnosti provozu, které mají ve svých důsledcích zabraňovat nebo alespoň minimalizovat vznik dopravních nehod. Jedná se nejen o konstrukční prvky vozidel, ale zejména o problematiku konstrukce vozovek, dopravního značení a také o význam vzdělávání účastníků provozu na pozemních komunikacích.

There are no limitations of the topic