Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Martin Bulla
Abstrakt: Cílem řešeného tématu je shrnutí problematiky těch prvků bezpečnosti provozu, které mají ve svých důsledcích zabraňovat nebo alespoň minimalizovat vznik dopravních nehod. Jedná se nejen o konstrukční prvky vozidel, ale zejména o problematiku konstrukce vozovek, dopravního značení a také o význam vzdělávání účastníků provozu na pozemních komunikacích.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení