Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Bc. Martin Bulla
Abstrakt:
Cílem řešeného tématu je shrnutí problematiky těch prvků bezpečnosti provozu, které mají ve svých důsledcích zabraňovat nebo alespoň minimalizovat vznik dopravních nehod. Jedná se nejen o konstrukční prvky vozidel, ale zejména o problematiku konstrukce vozovek, dopravního značení a také o význam vzdělávání účastníků provozu na pozemních komunikacích.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení