Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
V maloparcelních polních pokusech bude vyhodnocována herbicidní účinnost na plevele a fytotoxicita na plodiny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia