Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:2
Navrhol: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Viz kapitola 17 v Marketing pro začátecníky (2012)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia