Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Abstrakt:
1. V rešeršní části práce zhodnotíte odbornou literaturu (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. Na základě dostupných dat a informací v analytické části zhodnotíte dosavadní rozvoj alternativních zdrojů energie v území. Výsledky této analýzy vyjádříte i kartograficky. Za pomoci řízených rozhovorů s vybranými skupinami aktérů (např. se starosty obcí) identifikujete nejvýznamnější problémy, které jsou spojeny s rozvojem alternativních zdrojů energie v rámci studovaného regionu. 3. V návrhové části formulujete konkrétní doporučení a opatření, jejichž realizace by mohla napomoci dalšímu rozvoji alternativních zdrojů v rámci studovaného regionu. Své stanoviska zdůvodníte.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení