Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
State of topic:
approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary: 1. V rešeršní části práce zhodnotíte odbornou literaturu (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. Na základě dostupných dat a informací v analytické části zhodnotíte dosavadní rozvoj alternativních zdrojů energie v území. Výsledky této analýzy vyjádříte i kartograficky. Za pomoci řízených rozhovorů s vybranými skupinami aktérů (např. se starosty obcí) identifikujete nejvýznamnější problémy, které jsou spojeny s rozvojem alternativních zdrojů energie v rámci studovaného regionu. 3. V návrhové části formulujete konkrétní doporučení a opatření, jejichž realizace by mohla napomoci dalšímu rozvoji alternativních zdrojů v rámci studovaného regionu. Své stanoviska zdůvodníte.

informaceThere are no limitations of the topic