Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Abstrakt: Předběžné zásady pro vypracování: 1. V rešeršní části práce provedete zhodnocení odborné literatury (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. V analytické části práce zhodnotíte rozvojový potenciál jednotlivých brownfields za pomoci vybraných statistických indikátorů (např. poloha brownfields, stupeň znečištění apod.) a dalších dostupných informací. Vytvoříte vlastní typologii brownfields pro studované území, kterou vyjádříte in kartograficky (různé kategorie brownfields z hlediska potenciálu jejich rozvoje). 3. V návrhové části formulujete pro dané území konkrétní doporučení, která brownfields by měla být prioritně regenerována. Svůj návrh priorizace pro studované území (popřípadě jeho alternativy) podrobně zdůvodníte.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení