Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
State of topic:
approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:2
Proposed by:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Summary:
Předběžné zásady pro vypracování: 1. V rešeršní části práce provedete zhodnocení odborné literatury (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. V analytické části práce zhodnotíte rozvojový potenciál jednotlivých brownfields za pomoci vybraných statistických indikátorů (např. poloha brownfields, stupeň znečištění apod.) a dalších dostupných informací. Vytvoříte vlastní typologii brownfields pro studované území, kterou vyjádříte in kartograficky (různé kategorie brownfields z hlediska potenciálu jejich rozvoje). 3. V návrhové části formulujete pro dané území konkrétní doporučení, která brownfields by měla být prioritně regenerována. Svůj návrh priorizace pro studované území (popřípadě jeho alternativy) podrobně zdůvodníte.

informace
There are no limitations of the topic