Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:2
Navrhol: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Abstrakt:
Předběžné zásady pro vypracování: 1. V rešeršní části práce provedete zhodnocení odborné literatury (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. V analytické části práce zhodnotíte rozvojový potenciál jednotlivých brownfields za pomoci vybraných statistických indikátorů (např. poloha brownfields, stupeň znečištění apod.) a dalších dostupných informací. Vytvoříte vlastní typologii brownfields pro studované území, kterou vyjádříte in kartograficky (různé kategorie brownfields z hlediska potenciálu jejich rozvoje). 3. V návrhové části formulujete pro dané území konkrétní doporučení, která brownfields by měla být prioritně regenerována. Svůj návrh priorizace pro studované území (popřípadě jeho alternativy) podrobně zdůvodníte.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia