Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
The student will have to compare two companies, one from the Czech Republic and the other from a country to be chosen by the student. The student will initially explain the different types of classical marketing tools used by firms. In the analysis the student should show modern social networks has become more popular these days show its advantages and shortfalls as new and better way of communication compare to the classical type.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia