Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt: Ve vybrané oblasti (dle výběru studenta), kde byl zjištěn výskyt popř. kde se vyskytuje lesnicky významný druh (dle výberu studenta), bude vyhodnocen výskyt s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude shrnutí dosavadních znalostí o bionomii druhu, výskytu v ČR popř. "škodlivosti", a především vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k charakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Důraz bude kladen na terénní práce. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení