Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: V oblasti jižní Moravy (popř. vybrané LS) budou vybrány oblasti, kde byl zjištěn výskyt popř. kde se vyskytuje lesnicky významný druh obabekyně velkohlavá. Výskyt bude vyhodonocen s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k charakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Důraz bude kladen na terénní práce. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení