Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
V oblasti Hrubého Jeseníku budou vybrány oblasti, kde byl zjištěn výskyt popř. kde se vyskytuje lesnicky významný druh obaleč modřínový. Výskyt bude vyhodonocen s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k chrakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Důraz bude kladen na terénní práce. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení