Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU
|
AF|
|
|
||ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
 
 

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:
Ing. Petr Pernica
 
 
 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
  
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:Ing. Martin Čada
  
  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
czv@mendelu.cz
Telefon:+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.