PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
|
||FRRMS|

MENDELU
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
  
  

afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
  

  

Lesnická a dřevařská fakulta
pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
  

 
 

Zahradnická fakultaZahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:
  
  

frrms
icv
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:
czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
  
Ředitel:
Tajemník: