Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|
|
PEF
|
|
FRRMS
|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
  

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
  
Děkan:
Tajemník:
 
 

 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková
 
 
 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 135 006
  
Ředitel:
Tajemník: