Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identification number: 5839
University e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

     
     
Final thesis
          
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Ecological and landscape valuation of the quarry in Jasenice, like material for the plan of care
Written by (author):
Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent:
RNDr. Věra Koutecká
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Summary:
Přírodní památka Jasenický lom je na jižním okraji obce Jasenice, asi 6 km od Valašského Meziříčí. Jde o vápencový lom jámového typu, který se po ukončení těžby zatopil vodou z hlubinného podzemního zdroje. Vlivem nesourodých mikroklimatických, hydrických a půdních podmínek se zde na malé ploše dvou hektarů vytvořila velmi různorodá škála v okolí ojedinělých biotopů, které osídlily vzácné druhy jako rak říční Astacus astacus, nebo Kruštík bahenní Epipactis palustris, v jezeře pak vzácná hydrobionta charakteristická pro pramenné oblasti. Lokalita nabízí ideální podmínky pro studium vzájemných mezidruhových interakcí a jejich ekologických nároků. Největším problémem lomu je myslím si rozdělení pozemků mezi jednotlivé vlastníky, kteří nehledají společný postup v ochraně a podpoře tohoto nově se formujícího ekosystému.
Formula clause:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: "Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče " zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Key words:
biotop, kruštík bahenní, vápenka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Petr Maděra.