Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Hana Čerteková
Identification number: 19604
University e-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 
Study officer - Study Department (DOFFW FFWT)

Contacts     
Final thesis
     
Bodies
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The recruitment process for secondary schools
Written by (author):
Bc. Hana Čerteková
Department:
Department of Social Science (ILE)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Přijímací řízení do středních škol
Summary:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přijímacího řízení do středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem přijímací řízení na střední školy a s ním související legislativa. Dále jsou vy-mezeny subjekty přijímacího řízení, popsány a srovnány podmínky a průběh přijí-macího řízení do středoškolského vzdělávání posledních deseti let a zachyceny změny v dílčích časových etapách vycházející z legislativních změn. Podrobně je popsán průběh a aktuální podmínky přijímacího řízení. V souladu s cíli praktické části práce je věnována pozornost rovněž jednotné přijímací zkoušce, která byla pilotně ověřována v letech 2015 a 2016 a od roku 2017 se stává povinnou pro přijímání do oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou. Cílem praktické části bakalářské práce je u žáků studujících ve školním roce 2016/2017 poslední devátý ročník dvou brněnských základních škol, kteří skláda-jí jednotnou přijímací zkoušku, zjistit, zda a jak byli ze strany základní a vybrané střední školy s povinností složit jednotnou přijímací zkoušku seznamováni. Před-mětem výzkumu bylo dále zjištění, jaké měli možnosti přípravy, jak se na přijímací zkoušku skutečně připravovali a zda byla příprava podle nich dostačující. Pro zpracování praktické části byla použita dotazníková metoda. Nástrojem pro sběr dat byl dotazník vytvořený pro účely bakalářské práce. Data byla vyhodnocena s využitím popisné statistiky.
Key words:
uchazeč, Přijímací řízení, střední škola, připravenost na přijímací zkoušku, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D..