Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Identification number: 3544
University e-mail: jiri.damec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
Researcher - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of the Development of Landscape Architecture and Garden Art in the 19th Century, Focused on City Parks
Written by (author): Ing. et Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Opponent 3:Ing. arch. Dušan Riedl, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení krajinářské architektury a zahradního umění v 19. století se zaměřením na městské parky
Summary:Práce se zabývá zahradní a krajinářskou architekturou 19. století, se zaměřením na městské parky, zahrady a promenádní stromořadí. V první části (v literárním přehledu) je vysvětlen vývoj městských parků jako specifického objektu. Jsou zkoumány předcházející typy jako aleje a zahrady pozdního 18. století, které často poskytly myšlenková a formální východiska pro městské parky, vznikající během století následujícího. Přehled vývoje je zaměřen na parky měst střední a západní Evropy; jsou zachyceny architektonické styly nacházející uplatnění v parcích, jejich prostorové uspořádání a vývoj významných parků, zahrad a stromořadí. Ve druhé části práce jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu. Jako modelová území byla vybrána dvě města, Olomouc a Vídeň, s městskými parky založenými v místech bývalého hradebního systému. Nové poznatky o vybraných parcích, získané výzkumem archivních grafických a textových dokumentů i výzkumem v terénu, se vztahují k jejich historickému vývoji, kompozici, architektonickým objektům, vegetaci a k roli parků ve společenském životě měšťanů. Největší pozornost je věnována dvěma významným a porovnatelným parkům Olomouce a Vídně, které nesly v 19. století stejný název -- Městský park (Stadtpark); ve Vídni zůstal název zachován, v Olomouci se jedná o dnešní Smetanovy sady. V závěru práce jsou načrtnuty hlavní fáze vývoje městských parků, zahrad a alejí během 19. století, odvozené z výsledků výzkumu.
Key words:Ringstrasse, 19. století, Stadtpark, promenádní stromořadí, městský park , aleje, hradební okruh, Olomouc, Vídeň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review J. KoutnýOpponent's review H. UrbáškováOpponent's review D. Riedl

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jiří Damec, CSc..