Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
Autor: RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Oponent 2:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
Abstrakt:Cílem práce bylo analyzovat příčinnou souvislost abiotického prostředí a zdravotního stavu lesních porostů na území přírodní lesní oblasti Jizerské hory. Analýza je založena na hypotéze, že zdravotní stav je vyvolán vyčerpáním odolnostního potenciálu lesních ekosystémů, takže i současná imisní zátěž, ve formě atmosférických depozicí síry a dusíku, v kombinaci s výkyvy klimatu (změny teplotního a vláhového režimu) a stavu přízemního (troposférického) ozónu způsobují jejich poškození. Pro pochopení a porozumění potenciálního vlivu polutantů SO2 a NOx a stresorů klimatu na lesní ekosystémy potřebujeme získat značný objem dat o abiotickém prostředí i v území, kde se měření těchto dat neprovádí. Proto údaje o teplotních poměrech, vláhové bilanci, slunečním záření, koncentracích ozónu, depozičních tocích síry, dusíku a iontů vodíku byly odvozeny přes modelové aplikace a interpolační techniky. Ke zpracování vícerozměrných datových úrovní nelze používat běžné analytické a statistické postupy, ale je nutné využít geostatictické metody, založené na aplikaci vícerozměrných metod. Analýza zdravotního stavu lesních porostů (vyjádřená defoliací) a parametry abiotického prostředí lesních porostů je provedena na základě aplikace jednoduché i vícerozměrné regresní a korelační analýzy. Na základě aplikace shlukové analýzy bylo možné definovat prostorové rozložení pěti oblastí potenciální dispozice k poškozování lesních porostů. Z výsledků vícenásobné korelace a regrese byl pro každou oblast potenciální dispozice sestaven model vysvětlující stav defoliace lesních porostů.
Klíčová slova:defoliace, klimatický stres, depozice síry, dusíku, iontů vodíku, korelační, regresní a shluková analýza, oblasti potenciální dispozice k poškozování lesních porostů, Jizerské hory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta B. LomskýPosudek oponenta J. . RožnovskýPosudek oponenta J. Škvarenina

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..