Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recrenational functions of coppice forest
Written by (author): Ing. Peter Bros
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Březina
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Rekreační funkce nízkého lesa
Summary:Cieľom predkladanej bakalárskej práce je vyhodnotenie rekreačnej a zdravotne-hygienickej funkcie v nízkom lese. K vyhodnoteniu jednotlivých funkcií bola použitá metóda podľa Vyskota (2003). Ďalším cieľom je zhodnotenie názoru laickej verejnosti na takýto tvar lesa. Práca pozostáva z troch základných častí. Teoretická časť sa zameriava na definovanie nízkeho lesa s popisom jeho hlavných rysov a rozdielov voči lesu vysokému. Táto časť je tak isto zameraná na rozdiely v lesníckom hospodárení medzi nízkym a vysokým lesom. Druhá časť je metodická, kde je popísaný postup zberu a vyhodnotenia dát a tiež postupu pri hodnotení reálneho potenciálu lesa. Praktická časť sa zameriava na vyhodnotenie výskumu získaného v teréne a na vyhodnotenie výpočtu reálneho potenciálu funkcie rekreačnej a zdravotne-hygienickej.
Key words:nízky les, rekreačná funkcia , zdravotne-hygienická funkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..