Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The awareness of development of the People’s Republic of China, of students FRRMS.
Written by (author): Ing. Michaela Rydvalová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Povědomí studentů FRRMS o problematice rozvoje Čínské lidové republiky
Summary:Diplomová práce se zabývá povědomím studentů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií o problematice rozvoje Čínské lidové republiky. První část práce představuje úvod do problematiky čínského růstu se zaměřením na průmyslovou výrobu, jako hlavní složku rozvoje a její negativní dopady na životní prostředí. Důraz je kladen na běžné spotřební zboží. V práci je provedeno dotazníkové šetření mezi studenty FRRMS a jejich názory a povědomí jsou následně komparovány se skutečností. Závěr diplomové práce rekapituluje zjištěné údaje a shrnuje výsledky.
Formula clause:Prohlašuji, že jsem práci "Povědomí studentů FRRMS o problematice rozvoje Čínské lidové republiky" vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.
Key words:hospodářský růst, Čína, environmentální problémy, průmyslová výroba, spotřební zboží

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..