Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh
Autor: Ing. Petr Bršťák
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Radek Machala
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je zhodnotit dřevinnou složku a navrhnout management v PR Bartošovický luh. Nejdříve byly shromážděny veškeré dostupné podklady a na ní navazovala analýza přímo v terénu. Byly hodnoceny stejnověké porosty, porovnány jejich růstové vlastnosti a zdravotní stav na různých lesních typech. Dále byla popsána dřevinná skladba, plodnost a zmlazení na zkusných plochách, základní fenologické projevy vybraných jedinců a pro jilm vaz (Ulmus laevis) byla provedena zkouška klíčivosti. Jako výsledek této práce byl v závěru navrhnut management, který může posloužit jako podklad pro další využití v praxi.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh zpracovával sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv s jinou osobou (subjektem) si vyžádá stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace.
Kľúčové slová:Přírodní rezervace, Bartošovický luh, lesní typ, růstové vlastnosti, management, zkouška klíčivosti, fenologie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..