Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Challenges and Opportunities of the Ghanaian Economy
Autor: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent 1:doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Oponent 2:prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Challenges and Opportunities of the Ghanaian Economy
Abstrakt:Cílem disertačni práce je odpovědět na tři výzkumné otázky týkající se vlivu nově vznikajícího ropného odvětví na ekonomiku Ghany. Tyto výzkumné otázky pokrývají oblasti vývoje cen ropy a jeho vlivu na ekonomiku Ghany, celkový produkční vliv ropného sektoru na příjmový a výdajový multiplikátor dalších sektorů ekonomiky, stejně jako vliv ropného sektoru na tradiční zemědělství a výrobu a jejich vliv na vývoj stínových ekonomických aktivit v Ghaně. Data použitá v této studii byla získána ze zdrojů: Ghana Statistical Service, World Development Indicators, Ghana Statistical Service a US Energy Information Administration. V první výzkumné otázce byl posuzován vliv cen surové ropy na ekonomickou aktivitu, v přičemž pro tyto učely byl použit vektorový model korekce chyby (VECM). Modelovanými proměnnými byly HDP a ceny surové ropy. HDP bylo použito jako ukazatel ekonomické aktivity. Obě proměnné byly zlogaritmovány. Výsledky ukazují, že Ghana jako země vyvážející ropu je ovlivněna fluktuacemi ceny ropy. Dopady byly hodnoceny s použitím metody impulzní odezvy z bivariantního VECM. Výsledkem této práce je, že kladný šok v cenách ropy má přechodný negativní efekt na HDP v Ghaně. Tento záporný efekt je pozorován v prvních dvou letech, od třetího roku přechází v pozitivní. Práce rovněž prováděla předpovědi budoucích cen surové ropy (Brent) a růstu HDP v Ghaně. Předpovědi této studie očekávají lehký nárůst cen ropy od jejího propadu v roce 2015 na cca 47 dolarů za barel na konci roku 2016 a 50 dolarů za barel na konci roku 2017. U HDP se očekává cca 6% růst v roce 2016, který zůstane stabilní až do roku 2017. V práci byla také použita vstupně-výstupní metoda při hledání odpovědi na výzkumnou otázku o dopadu ropného sektoru v oblasti příjmových a výdajových multiplikátorů, stejně jako vazeb a provázanosti ostatních sektorů v ekonomice. Výsledky ukazují, že ve sledovaných sektorech došlo k poklesu příjmových a výdajových multiplikátorů. Přítomnost ropného sektoru neovlivnila pozitivně vazby mezi ostatními sektory ekonomiky. Práce také dospěla k závěru, že nebyl k dispozici dostatek důkazů pro připsání poklesu příjmových a výdajových multiplikátorů ostatních sektorů na vrub nového ropného sektoru. Ghana jako země procházela od roku 2006 lety chronické energetické krize, která ovlivnila výkonnost průmyslu, a která se jeví jako nejpravděpodobnější příčina poklesu sektorové výkonnosti. Poslední výzkumná otázka byla zaměřena na vliv nového ropného sektoru na tradiční zemědělství a výrobu. Tato výzkumná otázka se rovněž pokoušela vysvětlit trend ve stínové ekonomice před a po vstupu nového ropného sektoru. Byla vyhodnocena historická data tempa růstu v jednotlivých odvětvích a jejich podíl na HDP. Při zkoumání vlivu ropného sektoru na stínové ekonomické aktivity bylo sledováno větší počet indikátorů a použito více modelů. Výsledky ukazují na nepravidelnosti v růstu jednotlivých sektorů, které nemohou být přiřazeny na vrub ropné produkce. Také ukazují nárůst stínových ekonomických aktivit v období produkce ropy.
Klíčová slova:Dutch disease, Ghana, odvětví těžby ropy, economické multiplikátory, stínová ekonomika, cena ropy, odvětvové vazby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta P. RozmahelPosudek oponenta D. StavárekPosudek oponenta Z. Kučerová

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..