Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of different tillage technology on weeds in field crops
Written by (author): Ing. Václav Zemánek
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
Summary:Diplomová práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení ječmene jarního. Pozorování byla provedena v roce 2012, 2013 a 2014 na školních pozemcích Mendelovy univerzity Brno v Žabčicích. Sledovány byly 3 rozdílné technologie zpracování půdy. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Při tradičním zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší zaplevelení, vyskytovaly se druhy, jako je Silene noctiflora, Cirsium arvense, Fallopia convolvulus a Capsella bursa -- pastoris. Nejpočetnější zastoupení plevely se vyskytovalo na variantě s minimalizačním zpracováním půdy s druhy Thlaspi arvense, Amaranthus sp., Chenopodium ficifolium a Polygonum aviculare. U varianty s přímým setím se vyskytovaly převážně druhy Taraxacum Ruderalia, Convolvulus arvensis, Plantago major a Echinochloa crus -- galli. Z výsledků je patrné, že zaplevelení výrazně ovlivňuje daná technologie zpracování půdy a průběh počasí daného ročníku.
Key words:ječmen jarní, tradiční zpracování půdy, zpracování půdy, přímé setí, plevel, minimalizační zpracování půdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..