Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
Autor: Ing. Agáta Spáčilíková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo zhodnocení zaplevelení pozemku pšenice ozimé po předplodinách jeteli lučním a vojtěšce seté. Pokus probíhal v katastrálním území obce Žabčice v Jihomoravském kraji v letech 2011 a 2012. K vyhodnocení pokusu byla použita početní metoda, počty plevelů byly zjišťovány na 1 m2, u každé varianty zpracování půdy a střídání plodin ve 24 opakováních. Ke zjištění vlivu sledovaných faktorů prostředí na jednotlivé druhy plevelů, které se vyskytovaly na sledovaných pozemcích, byly použity mnohorozměrné analýzy ekologických dat. Ke statistickému zpracování počtu druhů plevelů a počtu jedinců bylo použito počítačového programu STATISTICA.CZ. Z výsledků pokusů bylo zjištěno, že vyšší zaplevelení i větší druhová pestrost byla v pšenici ozimé po předplodině jeteli lučním. Statistická průkaznost vyššího výskytu plevelů v porostu pšenice ozimé po předplodině jeteli lučním byla u těchto plevelných druhů: Cirsium arvense, Consolida orientalis, Convolvulus arvensis, Descurainia sophia, Galium aparine, Lactuca serriola, Lamium purpureum, Polygonum aviculare a Trifolium pratensis. Statistická průkaznost vyššího výskytu plevelů v porostu pšenice ozimé po předplodině vojtěšce seté byla u těchto plevelných druhů: Medicago sativa, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Veronica polita, Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus. Dále byl v pokusu hodnocen vliv rozdílného zpracování půdy na výskyt plevelných druhů. Z výsledků vyplývá, že minimalizační zpracování půdy podporuje vyšší výskyt druhů: Medicago sativa, Veronica polita, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas. Tradiční zpracování půdy ovlivňuje vyšší výskyt druhů: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Stellaria media, Fallopia convolvulus, Lamium amplexicaule.
Klíčová slova:zpracování půdy, plevele, předplodina, pšenice ozimá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..