Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
Autor: Ing. Hana Heverová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu. Pozorování byla prováděna na dvou lokalitách v okolí Šumperku. Na první lokalitě v ovocném sadu ve Velkých Losinách byla pozorování sledována po dobu dvou let, v zaří roku 2008 a v září roku 2009. Druhové složení plevelů bylo pozorováno pomocí fytocenologických snímků na třech stanovištích. Na souvrati, v meziřadí a okolo kmene. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly trávy, které zde byly záměrně vysety. Lolium perenne, Poa pratensis a z leguminóz Trifolium repens. Z nežádoucích plevelů se zde nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Cirsium arvense a Potentilla anserina. Celkové zastoupení rostlinných druhů na této lokalitě bylo 46. Pozorování na druhé lokalitě -- na Třemešku u Oskavy, bylo provedeno pouze v září roku 2009. Na této lokalitě dosáhl nejvyšší pokryvnosti Trisetum flavescens. Z plevelů se dále nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica a Vicia angustifolia. Celkově bylo v sadu nalezeno 69 druhů rostlin.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V Brně dne 28.4.2010
Klíčová slova:plevele, ovocný sad, jabloně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..