Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of weed spectrum in chosen field conditions
Written by (author): Ing. Jitka Rašková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
Summary:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách a sledovat druhovou diverzitu plevelů v jednotlivých plodinách. Práce byla provedena v rodinném zemědělském podniku v bramborářské výrobní oblasti v katastru obce Zubří v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo sledováno v ovsu setém, ječmenu jarním, pšenici ozimé, kukuřici a hrachu setém. Výsledky zaplevelení byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z výsledků je patrné, že v ovsu setém byly nejčastějí tyto druhy: Chenopodium album, Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Atriplex patula. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly Cirsium arvense, Atriplex patula a Fallopia convolvulus. V pšenici ozimé byly nejčastěji Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Galium aparine. V kukuřici byly nejčastěji druhy: Elytrigia repens, Polygonum aviculare a Cirsium arvense. V porostu hrachu setého se nejčastěji vyskytovaly Elytrigia repens, Cirsium arvense a Fallopia convolvulus.
Formula clause:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana.
Key words:plevele, diverzita plevelů , polní plodiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..