Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of soil cultivation on weeds in winter wheat
Written by (author): Ing. Zdeňka Benešová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v pšenici ozimé
Summary:Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zpracování půdy na stav zaplevelenosti. Na pokusném poli v kukuřičné výrobní oblasti byla pěstována pšenice ozimá po předplodině vojtěšce seté a po předplodině kukuřici silážní. Půda byla zpracovávána třemi způsoby konvenční metodou s použitím orby, minimalizační technologií a bezorebnou metodou. Sledování probíhalo v letech 2005 a 2006, výsledky počtů jedinců a počtů druhů plevelů byly hodnoceny analýzou rozptylu a metodou následného testování, ke zjištění vlivu sledovaných faktorů na jednotlivé druhy plevelů byla použita metoda mnohorozměrné analýzy ekologických dat a dále potom kanonická korespondenční analýza CCA. Bylo zjištěno, že na počet jedinců plevelů v pšenici ozimé má statisticky průkazný vliv pouze konvenční metoda zpracování půdy, kde bylo zaplevelení v ks.m2 nejmenší, nejvyšší zaplevelení co do počtu jedinců bylo zjištěno u bezorebné metody. Počet druhů plevelů byl statisticky průkazně nejnižší u minimalizační technologie, nejvyšší opět u bezorebné metody. Z analýzy CCA vyplynulo, že klasické zpracování půdy upřednostňovala např. ostrožka východní, opletka obecná, merlík bílý či heřmánkovec nevonný, na variantě s minimalizační technologií zpracování půdy byly častěji druhy jako kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, violka rolní a při bezorebném zpracování půdy se vyskytoval především pěťour maloúborný, svízel přítula, locika kompasová, mléč zelinný a další. Po předplodině vojtěšce byla v porostech pšenice ozimé statisticky vysoce průkazně vyšší zaplevelenost, než po předplodině kukuřici na siláž. Při použití minimalizační či bezorebné technologie zpracování půdy je zaplevelenost v porostech pšenice ozimé co do počtu jedinců plevelů vyšší. Obdobný efekt vyvolá rovněž předplodina vojtěška setá. Doporučuji provést dlouhodobější zkoumání.
Formula clause:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:předplodina, plevele, zpracování půdy, minimalizace, pšenice ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..