Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

     
     
     
Publikace
     
Orgány     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků. MARADA, P. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- DUMBROVSKÝ, M. -- ŠARAPATKA, B. -- SUCHÝ, P. -- STRAKOVÁ, E. -- VALA, Z. -- HAVLÍČEK, Z. -- ERBER, A. -- CUKOR, J. 2018.

Originální název: Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků
Anglický název:
Autor:
Dr. Ing. Petr Marada
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Miroslav Dumbrovský
Bořivoj Šarapatka
Pavel Suchý
Eva Straková
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Aleš Erber
Jan Cukor
Pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace:
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
Interní identifikační kód produktu: 978-80-7509-615-9
Poddruh:
uplatněná certifikovaná metodika
Lokalizace výsledku:
Technické parametry:
Metodika je vydaná v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-7509-615-9. Číslo osvědčení o certifikaci 13/2018-SPU/O.
Ekonomické parametry:
Náklady na uplatnění nově vyvinutých mechanických ochran soliterních stromů budou zanedbatelné v porovnání s přínosy, které lze vyčíslit v řádech milionů korun ročně (uvažujeme Českou republiku, záměry vlády České republiky v obnově krajinných struktur a adaptaci na klimatickou změnu); pokud bychom účinně nechránili vysazované stromy v agrární krajině, škody na jedincích dřevin velikosti s obvodem kmínku nad 100 mm lze vyčíslit v řádech tisíců Kč za poškozený kus.
Rok zhotovení:
2018
Označení certifikačního orgánu:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Číslo předpisu:
13/2018-SPU/O
Způsob využití výsledku: využíván bez omezení okruhu uživatelů
Datum certifikace:
28. 12. 2018
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Metodika popisuje aktuální a potřebná opatření, která se musí ve vybraných krajinných prvcích (bioko-ridor, biocentrum, skupina stromů, stromořadí, zatravněná a ozeleněná údolnice, mez), kde byla do-končena minimálně 5ti letá následná péče po založení, respektive u revitalizovaných, dříve zakláda-ných krajinných prvků, provádět. V metodice jsou postupy pro výkon zásadních procesů, které zajistí životaschopnost a funkčnost vybudované zelené infrastruktury. Důraz je kladen na monitoring a kon-trolní činnost, péči o vybrané extenzivní louky jako součást těchto prvků, ochranu dřevin před škoda-mi zvěří, a především odpovídající úpravu, dosazování a udržování dřevinné vegetace tak, aby tyto prvky byly m.j. vyhledávány jako potenciální potravní nabídka pro zvěř. Část metodiky odkazuje na zakládání a provozování biotechnických objektů typu broukoviště, plazník, kamenná zídka, ptačí bud-ky. V závěru metodiky je popsáno hospodaření s vybranými dřevinami jako možným zdrojem příjmů na udržitelnou péči o krajinné prvky.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.02.2019 08:12 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -