Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Hodnocení ekonomické efektivity a mimoekonomických funkcí společných zařízení v pozemkových úpravách
Autor: Bc. Ing. Jiří Papoušek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent 1:doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent 2:doc. Dr. Ing. Petr Doležal
Oponent 3:prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení ekonomické efektivity a mimoekonomických funkcí společných zařízení v pozemkových úpravách
Abstrakt:Pozemkovými úpravami se, mimo jiné, zabezpečuje přístupnost pozemků a zajišťují se pod-mínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Uvedená opatření se souhrnně označují jako společná zaří-zení. Kategorie společných zařízení se dělí na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (územní systémy ekologické stability, ÚSES), protierozní opatření a opatření vodohospodářská. Účelem této práce je posouzení ekonomické efektivity a mimoekonomických funkcí společ-ných zařízení. K tomu bylo, u opatření pro zpřístupnění pozemků, použito metody Cost & Bene-fit Analysis (CBA), analýza nákladů a přínosů, která svém průběhu postupně objasňuje, jaké a komu přináší realizace investičního projektu benefity a co a komu naopak bere. Takto vymezené dopady jsou agregovány, v rámci možností převáděny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu kriteriálních ukazatelů, na jejichž základě je možné rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku obecně přínosný. K hodnocení opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byla použita me-toda peněžního hodnocení biotopů ČR (tato byla aplikována i v rámci hodnocení vodohospodář-ského opatření) a metoda oceňování dřevin rostoucích mimo les. Vyhodnocení protierozních opatření bylo provedeno v prostředí GIS podle metodiky hodnocení ekonomických aspektů pro-tierozní ochrany zemědělské půdy.
Klíčová slova:Společná zařízení, efektivita, funkce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta A. TicháPosudek oponenta P. DoležalPosudek oponenta M. Dumbrovský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..