Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
Autor: Ing. František Kalánek
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Mira Koukalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
Abstrakt:Tato diplomová práce na téma využití a ochrana území opatřením pozemkových úprav je zaměřena na analýzu využití zemědělského půdního fondu s ohledem na provedení pozemkových úprav v povodí Vendolského potoka. První část diplomové práce se zabývá obecnou problematikou půdního fondu a pozemkových úprav. Je zde popsána historie a stav v ČR, budoucnost a ochrana půdního fondu. V povodí Vendolského potoka je také popsáno využití zemědělského půdního fondu. V další části je řešena charakteristika vybraného povodí, kde jsou popsány jednotlivé přírodní poměry, zhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňující erozi a odtokové poměry. Vodní eroze je řešena podle metodiky ,,Ochrana zemědělské půdy před erozí'' z roku 2007 a podle metodiky z roku 2012. Metodou GIS bylo zjištěno překročení povoleného limitu erozního smyvu půdy na 19% a 49% zemědělské půdy. Na ohrožených půdních blocích byl proveden návrh protierozních opatření a následně jeho zhodnocení účinnosti. V závěru práce je hodnocení dopadů navržených protierozních opatření na zemědělsky využívané území.
Klíčová slova:pozemkové úpravy, povodí, protierozní ochrana, eroze půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..