Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení účinnosti opatření na ochranu ZPF v pozemkových úpravách
Autor: Ing. Svatava Maradová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení účinnosti opatření na ochranu ZPF v pozemkových úpravách
Abstrakt:Ochrana ZPF je významným tématem současné i připravované zemědělské politiky České republiky. Její způsob vymezuje právní řád ČR. Půdoochranná opatření jsou navrhována v procesu KPÚ jako součást PSZ. Cílem této diplomové práce je vyhodnocení účinnosti protierozních a proti-povodňových opatření navržených ve vybraných pozemkových úpravách. V katastrálním území Šardice (okres Hodonín) byla posouzena účinnost navržených a realizovaných opatření vyhodnocením odtokových poměrů a následnou kvantifikací úrovní erozního smyvu a to pro stav území před KPÚ ( v r. 2003), dále pak pro modelový stav po návrhu PSZ a pro aktuální stav v roce 2011. Výpočet směrů a množství povrchového odtoku byl proveden z digitálního modelu terénu v prostředí ArcGIS a modelem DESQ dle Hrádka. Pro výpočet erozního smyvu byla použita rovnice Wischmeier-Smith v modifikaci USLE2D. Graficky znázorněné výsledky hodnocení prokazují, že realizace všech navržených prvků PSZ zajišťuje účinnou ochranu ZPF v k.ú. Šardice. Na základě analýzy území v roce 2011 bylo prokázáno, že navrhovaná opatření nejsou realizována po KPÚ v odpovídající míře. Realizace těchto opatření je perspektivní činností zemědělců, kteří jsou předurčeni opatření na ochranu ZPF na základě projektů KPÚ realizovat. Zapojí se tím do zajišťování mimoprodukčních funkcí zemědělství a budou diverzifikovat své podnikatelské činnosti prováděním ekosystémových služeb.
Klíčová slova:ochranná opatření, pozemkové úpravy, eroze půdy, společná zařízení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..