Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9868
Univerzitný e-mail: martin.svatek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

          
Záverečná práca
     
          Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Hodnocení lesních geobiocenóz v chráněných územích
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. RNDr. Jaroslav Kontriš, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Oponent 3:
PhDr. Václav Petříček
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení lesních geobiocenóz v chráněných územích
Abstrakt:
Za účelem nalezení vhodného způsobu posouzení stavu a managementu chráněných území byl vytvořen původní návrh metodiky hodnocení. Tento návrh metodiky byl aplikován v roce 2002 při hodnocení stavu a managementu 19 zvláště chráněných území Školního lesního podniku Křtiny, jež je účelovým zařízením MZLU v Brně. Hodnoceny byly převážně lesní rezervace, v menší míře byla zastoupena vodní a travinobylinná společenstva. Poznatky získané při hodnocení chráněných území ŠLP Křtiny jednak umožnily posoudit a vzájemně porovnat úroveň stavu a péče u hodnocených území, jednak byl na základě těchto zkušeností vytvořen výsledný návrh metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích. Předkládaný návrh metodiky umožňuje rychlé a jednoduché posouzení úrovně péče a stavu chráněných území. Nalezení aktuálních slabých a silných stránek území by mělo pomoci při stanovení optimálních zásad péče do budoucna a odstranění zjištěných nedostatků. Metodika poskytuje srovnání stavu a managementu jednoho chráněného území i různých chráněných území mezi sebou, a dovoluje tak posoudit aktuální stav celých souborů území. Navržená metodika by se tak mohla stát informačním, kontrolním a managementovým nástrojem správců chráněných území. Na území národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina byly vymezeny skupiny typů geobiocénů a typy biotopů. Navrženy byly zásady péče o rezervaci. Zhodnocen byl vývoj druhového složení, pokryvnosti synusie dřevin i synusie nedřevnatého podrostu v letech 1955--2004 a 1982--2004. V národní přírodní rezervaci Habrůvecká bučina, přírodní rezervaci Bayerova a Arboretu Křtiny bylo založeno celkem 8 trvalých výzkumných ploch, na nichž byly zapsány fytocenologické snímky a provedena dendrometricko-ekofyziologická měření. Na základě rozsáhlé literární rešerše a vlastních zkušeností byly sepsány metodické pokyny k používání dendrometrů. Dendrometry lze považovat za užitečné nástroje umožňující relativně jednoduchým, levným, nedestruktivním a na obsluhu nenáročným způsobem získávat data o změnách rozměru kmene dřevin. Zjišťováním reakce stromů na faktory prostředí tak mohou také přispět k objektivizaci šetření lesnické typologie. Při hodnocení vztahu mezi změnou obvodu kmene buku a klimatickými charakteristikami byla pomocí modelu vícerozměrné lineární regrese zjištěna na většině ploch statisticky významná závislost změn obvodu kmenů na úhrnu srážek ve druhé polovině vegetačního období roku 2003 (od konce června do poloviny října). Zjištěná závislost pravděpodobně souvisí s nedostatkem půdní vlhkosti v daném období, kdy buk kryl potřebu vody ze srážek. Výsledky zpracování hemisférických fotografií korunové vrstvy nelze považovat za věrohodné a tato metoda vyžaduje další testování a případné korekce při zjišťování hodnot záření a LAI v lesních porostech. Využitelným výstupem zpracování hemisférických fotografií jsou hodnoty, označující část půdního povrchu krytou listovím (v %), pomocí nichž lze ověřit subjektivitu okulárního odhadu celkové pokryvnosti stromového patra, určované při zápisech fytocenologických snímků.
Kľúčové slová:
zvláště chráněná území, hodnocení stavu a péče, dendrometry

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.