Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Identification number: 9868
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

          Final thesis     Projects
     
Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Evaluation of forest protected areas
Written by (author):
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. RNDr. Jaroslav Kontriš, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Opponent 3:
PhDr. Václav Petříček
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Hodnocení lesních geobiocenóz v chráněných územích
Summary:Za účelem nalezení vhodného způsobu posouzení stavu a managementu chráněných území byl vytvořen původní návrh metodiky hodnocení. Tento návrh metodiky byl aplikován v roce 2002 při hodnocení stavu a managementu 19 zvláště chráněných území Školního lesního podniku Křtiny, jež je účelovým zařízením MZLU v Brně. Hodnoceny byly převážně lesní rezervace, v menší míře byla zastoupena vodní a travinobylinná společenstva. Poznatky získané při hodnocení chráněných území ŠLP Křtiny jednak umožnily posoudit a vzájemně porovnat úroveň stavu a péče u hodnocených území, jednak byl na základě těchto zkušeností vytvořen výsledný návrh metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích. Předkládaný návrh metodiky umožňuje rychlé a jednoduché posouzení úrovně péče a stavu chráněných území. Nalezení aktuálních slabých a silných stránek území by mělo pomoci při stanovení optimálních zásad péče do budoucna a odstranění zjištěných nedostatků. Metodika poskytuje srovnání stavu a managementu jednoho chráněného území i různých chráněných území mezi sebou, a dovoluje tak posoudit aktuální stav celých souborů území. Navržená metodika by se tak mohla stát informačním, kontrolním a managementovým nástrojem správců chráněných území. Na území národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina byly vymezeny skupiny typů geobiocénů a typy biotopů. Navrženy byly zásady péče o rezervaci. Zhodnocen byl vývoj druhového složení, pokryvnosti synusie dřevin i synusie nedřevnatého podrostu v letech 1955--2004 a 1982--2004. V národní přírodní rezervaci Habrůvecká bučina, přírodní rezervaci Bayerova a Arboretu Křtiny bylo založeno celkem 8 trvalých výzkumných ploch, na nichž byly zapsány fytocenologické snímky a provedena dendrometricko-ekofyziologická měření. Na základě rozsáhlé literární rešerše a vlastních zkušeností byly sepsány metodické pokyny k používání dendrometrů. Dendrometry lze považovat za užitečné nástroje umožňující relativně jednoduchým, levným, nedestruktivním a na obsluhu nenáročným způsobem získávat data o změnách rozměru kmene dřevin. Zjišťováním reakce stromů na faktory prostředí tak mohou také přispět k objektivizaci šetření lesnické typologie. Při hodnocení vztahu mezi změnou obvodu kmene buku a klimatickými charakteristikami byla pomocí modelu vícerozměrné lineární regrese zjištěna na většině ploch statisticky významná závislost změn obvodu kmenů na úhrnu srážek ve druhé polovině vegetačního období roku 2003 (od konce června do poloviny října). Zjištěná závislost pravděpodobně souvisí s nedostatkem půdní vlhkosti v daném období, kdy buk kryl potřebu vody ze srážek. Výsledky zpracování hemisférických fotografií korunové vrstvy nelze považovat za věrohodné a tato metoda vyžaduje další testování a případné korekce při zjišťování hodnot záření a LAI v lesních porostech. Využitelným výstupem zpracování hemisférických fotografií jsou hodnoty, označující část půdního povrchu krytou listovím (v %), pomocí nichž lze ověřit subjektivitu okulárního odhadu celkové pokryvnosti stromového patra, určované při zápisech fytocenologických snímků.
Key words:
zvláště chráněná území, hodnocení stavu a péče, dendrometry

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jan Štykar.