Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Identifikační číslo: 9868
Univerzitní e-mail: martin.svatek [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) jako "nurse plant" na diverzitu cévnatých rostlin.
Autor: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Oponent 1:prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent 2:Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Oponent 3:Mgr. David Zelený, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) jako "nurse plant" na diverzitu cévnatých rostlin.
Abstrakt:Existence dračince rumělkového (Dracaena cinnabari), dominantního endemického stromu ostrova Sokotra (Jemen), je v současné době ohrožena jeho neprobíhajícím zmlazováním. Účinek možného vymizení tohoto druhu na diverzitu asociovaných rostlin dosud nikdy nebyl studován. Cílem disertační práce je vyhodnocení předpokládané role dračince coby tzv. "nurse plant" prostřednictvím identifikace druhů vázaných výskytem na podrost dračinců a dále zhodnocení významu dračince pro udržování rostlinné diverzity. V první, stěžejní části práce je na základě vegetačních snímků porovnáno druhové bohatství a složení rostlinných společenstev v podrostu dračince a v okolním otevřeném prostoru a jsou identifikovány druhy vázané výskytem na podrost či otevřený prostor. Analyzován byl rovněž vliv korunového zápoje a pokryvnosti opadu na počet druhů a jejich abundance ve snímcích. Druhá část práce byla zaměřena na analýzu prostorového uspořádání vzrostlých dřevin v porostech dračince za účelem detekce možného nahloučení dřevin v okolí dračinců, které by podpořilo hypotézu o roli dračince coby "nurse plant". Ve třetí, závěrečné části práce bylo na jemné prostorové škále zkoumáno rozmístění rostlin vzhledem ke kamenům. Cílem této části bylo porovnat rozdíly vazby rostlin na kameny v podrostu a mimo něj, jelikož zaznamenání žádné či méně výrazné vazby rostlin na kameny v podrostu oproti otevřené ploše by rovněž podpořilo předpoklad o pozitivním působení dračince na asociované rostliny. Výsledky práce potvrdily roli dračince jako "nurse plant". Přítomnost stromu zvyšuje heterogenitu přírodních podmínek a vytváří dva odlišné biotopy (podrost a otevřený prostor). V porovnání s otevřeným prostorem se v podrostu vyskytuje větší počet rostlinných druhů, včetně většího počtu endemitů. Rostlinné druhy v dračincových porostech lze dle jejich vztahu k dračinci klasifikovat jako podrostní specialisty, specialisty otevřené plochy nebo generalisty. Případné vymizení dračinců bude mít negativní dopad na rostlinnou diverzitu, sníží početnost vzácných endemických rostlin a povede k homogenizaci vegetace. Jelikož nahrazení dračince jiným stromovitým druhem s obdobnými vlastnostmi je nepravděpodobné, ukazují výsledky práce důležitost snah k zachování dračincových porostů na Sokotře a identifikují dračinec jako významný deštníkový druh.
Klíčová slova:biodiverzita, Dracaena cinnabari, facilitace, nurse plant, Sokotra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta P. KovářPosudek oponenta R. HédlPosudek oponenta D. Zelený

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Martin Svátek, Ph.D..