Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:LAI- kvantifikátor pěstebního zásahu
Autor: Ing. Jakub Černý
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:LAI- kvantifikátor pěstebního zásahu
Abstrakt:Předložená disertační práce, která je rozdělena do čtyř výzkumných témat, se zabývala problematikou vazby pěstebních zásahů a neseného množství fotosynteticky aktivního asimilačního aparátu kvantifikovaného indexem listové plochy (LAI) v lesních porostech hospodářsky významných dřevin České republiky. Řešení otázek vlivu pěstebních zásahů na LAI a efektivitu využití fotosynteticky aktivního slunečního záření (FAR; 380-720 nm) listovím v rámci fotosyntetické asimilace stanoveného prostřednictvím indexu produkce porostního zápoje (CPI) a efektivity listové plochy (LAE) v nesmíšených tyčovinách smrku ztepilého ve středních polohách přineslo zjištění, že nejvyšší hodnota LAI byla dosažena v porostu s nejvyšší porostní hustotou. Nejvyšší efektivita využití FAR (CPI, LAE) byla ovšem zaznamenána v porostu, který byl vychováván úrovňovými zásahy. Bylo tedy prokázáno, že nejen celková hodnota LAI, ale především efektivita listové plochy reflektující podíl slunného a stinného typu listoví je vhodnějším parametrem pro posouzení efektivity probírkového zásahu. Parametr LAI lze rovněž použít v obnově lesa pro kvantifikaci obnovní rozpracovanosti mateřského porostu ve vztahu k dynamice odrůstání přirozené obnovy. Kromě toho byl v rámci této disertační práce testován nově vyvinutý přístroj LaiPen LP 100 (PSI, ČR) pro nepřímé optické stanovení LAI. Hodnoty LAI měřené tímto přístrojem vykazovaly v rámci této práce téměř shodnou přesnost měření i identické trendy jako světově uznávaný standard (LAI-2200 PCA; LI-COR, NE, USA); a to jak na úrovni porostu, tak i na úrovni jednotlivých bodů měření. V rámci studia efektivity využití FAR listovím v procesu fotosyntetické asimilace vyjádřeného efektivitou využití slunečního záření (RUE) v nesmíšených, plně zakmeněných, nedefoliovaných, vyspělých kmenovinách smrku ztepilého bylo zjištěno, že nejvyšší vliv na roční i měsíční hodnoty RUE mají průměrné teploty vzduchu, kde byla prokázána statisticky významná lineární závislost (R2 = 0,19; p < 0,05). V těchto porostech byla také prokázána silná statisticky významná lineární závislost (R2 = 0,85; p < 0,001) mezi množstvím sekvestrovaného uhlíku v podobě molekul atmosférického CO2 a RUE. Výzkumné téma zabývající se sezónní dynamikou LAI ve vybraných nesmíšených a stejnověkých porostech buku lesního a javoru klenu přineslo zjištění, že kulminace LAI studovaných porostů je dosahována v letních měsících (mezi 140. a 240. dnem roku). Uvedené období je v těchto (ale i v jiných opadavých listnatých) porostech nejvhodnější pro stanovení a vzájemné porovnání LAI vzhledem ke stálosti jeho hodnot. Maximální hodnota LAI v porostech buku a javoru byla zaznamenána konkrétně v druhé polovině června (170. den v roce). V rámci tohoto výzkumného tématu byl rovněž potvrzen všeobecný poznatek podhodnocení LAI stanoveného nepřímými optickými metodami v porovnání s metodami přímými. Ve výzkumném tématu zabývajícím se vlivem věku porostu na vývoj listové plochy stejnorodých, stejnověkých a plně olistěných (nedefoliovaných) porostů hospodářsky významných dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, buk lesní, dub letní, ořešák černý) byl s výjimkou porostů ořešáku černého zjištěn statisticky významný lineární trend prokazující pokles listové plochy s narůstajícím věkem porostu. Vztah mezi plochou listoví vyjádřenou efektivním indexem plochy nadzemní části rostliny (PAIe) a věkem porostů byl studován za účelem sledování dynamiky listové plochy v různě starých porostech lesních dřevin.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci "LAI – KVANTIFIKÁTOR PĚSTEBNÍHO ZÁSAHU“ vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s §47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování závěrečných prací. Prohlašuji, že tištěná podoba závěrečné práce a elektronická podoba závěrečné práce zveřejněná v aplikaci Závěrečné práce v Univerzitním informačním systému je identická. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně, dne: 21. 8. 2019
Klíčová slova:stinný typ listoví, slunný typ listoví, efektivní index plochy povrchu nadzemních částí rostliny (PAIe), efektivita využití světla, fotosyntetická asimilace, celková nadzemní biomasa, nepřímé stanovení LAI, LaiPen LP 100, digitální hemisférická fotografie, LAI-2x00 PCA, smrk ztepilý, buk lesní, index listové plochy (LAI), pěstební zásah, výchova lesních porostů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek oponenta V. PodrázskýPosudek oponenta S. Kucbel

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..