Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv probírkového zásahu na sekvestraci uhlíku a strukturu porostu
Autor: Ing. Jan Krejza, Ph.D.
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.
Oponent 2:Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv probírkového zásahu na sekvestraci uhlíku a strukturu porostu
Abstrakt:Světové lesy významně přispívají k celkové uhlíkové bilanci, změny příjmu uhlíku lesními ekosystémy mohou působit jako důležitá zpětná vazba na současné zvýšení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého. V disertační práci je hodnocen vliv porostní výchovy na parametry porostu, alometrické vztahy pro odhad nadzemní biomasy a sekvestraci a obsah uhlíku. Dále je v práci řešen vztah tvaru, velikosti a orientace sociální plochy stromu ke vztahu k růstu jednotlivých stromů. Tyto aspekty jsou hodnocené v mladých smrkových porostech s různým typem porostní výchovy ve vrchovinné a horské oblasti. Výsledky práce prokázaly, že porostní výchova má výrazný vliv na morfologické charakteristiky kmene a koruny stromu, a tím i na stabilitu daného jedince. V práci nebyl prokázán statisticky významný vliv porostní výchovy na alometrické vztahy pro odhad nadzemní biomasy. Tato práce dále potvrzuje, že kompetice hraje důležitou roli při odhadu přírůstu stromu. Přírůst stromu je dále ovlivněn tvarem a velikostí sociální plochy a její orientací ke světovým stranám. Výsledky práce ukázaly, že mladá vrchovinná a mladá horská smrčina se signifikantně liší obsahem uhlíku v jednotlivých orgánech stromu a tyto mladé smrkové porosty jsou významným úložištěm uhlíku.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci "VLIV PROBÍRKOVÉHO ZÁSAHU NA SEKVESTRACI UHLÍKU A STRUKTURU POROSTU" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že univerzita má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně, dne 11. 1. 2016
Klíčová slova:smrk ztepilý, kompetice, sociální plocha, výchova lesních porostů, uhlík, alometrické vztahy, přírůs, mechanická stabilita , biomasa, expanzní faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta V. PodrázskýPosudek oponenta J. NovákPosudek oponenta I. Štefančík

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..