Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identification number: 8921
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of Forest Reclamation and Plant Succession on Antropogenic Relief in Ostrava region
Written by (author):
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
Opponent 2:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Opponent 3:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Summary:Předkládaná práce se zabývá posouzením vegetace na hlušinových odvalech v OKR, zvláště s ohledem na původ porostů (spontánní nálet; výsadba) a půdotvorný substrát (překryv; hlušina). V letech 2002 až 2010 bylo zpracováno 8 floristických soupisů, 185 fytocenologických snímků a 54 taxačních ploch, na nichž byly změřeno 3824 stromů. Na sledovaných územích bylo zaznamenáno 463 druhů vyšších rostlin, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny. Ve flóře studovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných taxonů. Z hlediska hlavních sledovaných faktorů se ukázalo, že sukcesně pokročilejší a druhově bohatší je bylinné patro ve spontánních náletech. Naopak při srovnání půdotvorných substrátů vynikaly vyšší druhovou diverzitou a vyvinutějšími rostlinnými společenstvy rekultivační překryvy. Za hlavní determinant složení bylinného patra lze považovat světelné poměry, ovlivněné především zápojem dřevin. Studován byl také růstový potenciál dřevin, a to na základě relativních bonit. Vyšší mediány hodnot daného parametru byly zaznamenány u porostů rostoucích na překryvech. Jako nejúspěšnější se na odvalech jevil modřín, zatímco nejnižšího růstového potenciálu dosahovala lípa. Ve srovnání s výsypkami na Mostecku byl růstový potenciál sledovaných druhů v OKR v průměru o 2,5 bonitního stupně lepší. Za účelem optimalizace prováděných zásahů byla také navržena aplikace geobiocenologické typologie (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) v podmínkách hlušinových odvalů. Studie prokázala, že spontánní sukcese může být plnohodnotnou alternativou k rekultivacím a měla by být při obnově devastované krajiny více využívána.
Key words:rekultivace, rekultivační překryv, hlušina, odval, Ostravsko-karvinský revír, sukcese, relativní bonity dřevin

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review Z. Lipský

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jan Lacina, CSc..