Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identifikační číslo: 8921
Univerzitní e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
Oponent 2:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent 3:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Abstrakt:Předkládaná práce se zabývá posouzením vegetace na hlušinových odvalech v OKR, zvláště s ohledem na původ porostů (spontánní nálet; výsadba) a půdotvorný substrát (překryv; hlušina). V letech 2002 až 2010 bylo zpracováno 8 floristických soupisů, 185 fytocenologických snímků a 54 taxačních ploch, na nichž byly změřeno 3824 stromů. Na sledovaných územích bylo zaznamenáno 463 druhů vyšších rostlin, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny. Ve flóře studovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných taxonů. Z hlediska hlavních sledovaných faktorů se ukázalo, že sukcesně pokročilejší a druhově bohatší je bylinné patro ve spontánních náletech. Naopak při srovnání půdotvorných substrátů vynikaly vyšší druhovou diverzitou a vyvinutějšími rostlinnými společenstvy rekultivační překryvy. Za hlavní determinant složení bylinného patra lze považovat světelné poměry, ovlivněné především zápojem dřevin. Studován byl také růstový potenciál dřevin, a to na základě relativních bonit. Vyšší mediány hodnot daného parametru byly zaznamenány u porostů rostoucích na překryvech. Jako nejúspěšnější se na odvalech jevil modřín, zatímco nejnižšího růstového potenciálu dosahovala lípa. Ve srovnání s výsypkami na Mostecku byl růstový potenciál sledovaných druhů v OKR v průměru o 2,5 bonitního stupně lepší. Za účelem optimalizace prováděných zásahů byla také navržena aplikace geobiocenologické typologie (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) v podmínkách hlušinových odvalů. Studie prokázala, že spontánní sukcese může být plnohodnotnou alternativou k rekultivacím a měla by být při obnově devastované krajiny více využívána.
Klíčová slova:
rekultivace, rekultivační překryv, hlušina, odval, Ostravsko-karvinský revír, sukcese, relativní bonity dřevin

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jan Lacina, CSc..