Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identification number: 8902
 

     
     
Final thesis
     Publications
     
Bodies     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Nature conservation and landscape forest functions interests on the example of selected model area
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. František Toman, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Summary:
Cílem práce bylo propojit známé aspekty ochrany přírody promítnuté v zonaci s kvantifikací lesů a zjistit, zda jsou ochranářské zájmy v konjunkci s vysokou funkční účinností lesů. Pro kvantifikaci funkčních účinků lesů byla použita metoda Vyskot a kol. (2003). Výsledky kvantifikace prokázaly, že stávající zonace je jednostranná a ne zcela zajišťuje a respektuje souběh zájmů ochrany přírody a funkcí lesů. Vzhledem k rozporům bylo přistoupeno k návrhu nové zonace území CHKO Český les na základě metodiky disertační práce. Kvantifikování funkcí s vazbou na ochranu přírody je využitelné nejen pro návrh nové zonace, ale je využitelný v dalších podkladových či managementových dokumentech.
Formula clause:
Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území" zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Key words:
GIS, Český les, reálný potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..