Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucie Zejdová, Ph.D.
Identification number: 8892
 
Assistant Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson
     
Final thesis     
     
     Placements     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The influence of spatial resolution on results of image data classification, proposal of use for vegetation mapping
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Opponent 2:
Ing. Vladimír Plšek, Ph.D.
Opponent 3:
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv prostorové rozlišovací schopnosti na výsledky klasifikace dat DPZ, návrh využití pro mapování vegetace
Summary:Existuje několik družicových systémů, které jsou zdrojem obrazových dat. Různé družice poskytují data rozdílných vlastností, především prostorové, ale i spektrální rozlišovací schopnosti, což má vliv na informační obsah těchto snímků. V této práci byly použity snímky přibližně stejného území ze 4 družic: Landsat 7, Spot 4, Ikonos a QuickBird. Specializované softwary pro zpracování obrazových dat se navzájem liší svými metodami klasifikace snímků. Tradiční přístup klasifikace je v poslední době konfrontován s objektově orientovanou klasifikací a také klasifikací pomocí neuronových sítí. Zpracování snímků bylo provedeno ve dvou specializovaných softwarech: Idrisi 15 Andes a Definiens Professional. Systém Idrisi byl využit k per-pixelové klasifikaci. Všechny snímky byly klasifikovány tradičním algoritmem největší pravděpodobnosti (modul MAXLIKE), umělou neuronovou sítí (modul MLP) a stromovým klasifikátorem (modul CTA). V programu Definiens Professional proběhla objektová klasifikace těchto snímků. Výsledky všech snímků a metod zpracování jsou pak porovnány, diskutovány a jsou navrženy optimální přístupy ke klasifikacím dat různých družic.
Key words:Definiens Proffesional, dálkový průzkum Země, družicové snímky, objektová klasifikace, IDRISI, klasifikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Vladimír Židek, CSc..