Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Identification number: 8277
University e-mail: ales.jezdinsky [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
     
Placements               

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Study of factor influencing the quality of nursery production
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr. h. c.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Studium faktorů ovlivňujících kvalitu školkařské produkce
Summary:
Rostliny reagují na nepříznivé podmínky životního prostředí odlišně a vliv působících faktorů se přímo i nepřímo projevuje změnou či působením na řadu rostlinných orgánů. Studiem podmínek prostředí a reakcí na ně se zabývá tato předkládaná práce. V současné době jsou kvalitativní vlastnosti rostlinného materiálu velmi důležité pro správné fungování vztahu mezi producentem a zákazníkem. Použitím správné technologie ovlivňujeme finální kvalitu výpěstků. Časté změny a výkyvy abiotických faktorů způsobují poškození školkařských výpěstků a jsou označovány jako faktory stresové. Tyto poškození mohou být viditelné, které příjmo ovlivňují morfologické charakteristiky rostlin, jako je tvar, velikost a počet, nebo skryté, které ovlivňují fyziologické charakteriastiky, jako je činnost fotosynézy, transpirace a celkový vodní režim. V roce 2003 - 2006 byl založen na vedecko-výzkumném pracovišti Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním cílem bylo sledování a hodnocení morfologických a fyziologických parametrů na dvou světelně odlišných stanovištích ve čtyřech substrátových prostředích. Jako modelová rostlina byla zvolena olše lepkavá v podobě jednoletých semenáčků, která byla vysázena do dvou litrových kontejnerů. Pro srovnání bylo zvoleno klasické pěstování ve volné půdě, kde byly rostliny vystaveny všem přirozeným vlivům venkovního prostředí. Substrátové prostředí představovalo použití komerčně dodávaného rašelino-kůrového substrátu (RKS II), písku a kůrového substrátu. U těchto variant byl v rámci sledování dodán půdní kondicionér TerraCottem v dávce 5 g na litr substrátu. Přístrojové vybavení sloužící k okamžitému sledování pokusných kontejnerovaných rostlin bylo následující: přenosný scaner listové plochy AM 200, porometr AP4, chlorofylmetr CCM 200 a automatická mikroklimatická stanička se senzory smímajícími teplotu a vlhkost substrátu. V průběhu vegetačního cyklu byl monitorován zdravotní stav a kontrolovány mikroklimatické a meteorologické údaje. Pro hodnocení základních morfologických parametrů byla využita česká státní norma ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Z morfologických parametrů byla hodnocena výška, tloušťka kořenového krčku, celkový počet a délka výhonů,celkový počet listů, velikost listové plochy, sušina nadzemní i podzemní části a další parametry biomasy. Z fyziologických parametrů byl sledovám relativní obsah chlorofylu a stomatální vodivost. Statistické analýzy poskytly vysoce průkazný rozdíl mezi variantami a stanovišti. Rostliny rostoucí na zastíněném stanovišti (stanoviště B-zastíněné rašplovým úpletem) vykazovaly statisticky významné rozdíly v morfologických vlastnostech oproti rostlinám rostoucím na plně osluněném stanovišti. Nejlepší výsledky byly dosaženy na plně osluněném stanovišti u pokusné varianty č.II (RKS II - rašelino-kůrový substrát s přídavkem hydroabsorbentu). Je možné předpokládat, že v této variantě došlo k výrazné eliminaci působení stresových faktorů. Pro objektivní zhodnocení celého experimentu je nezbytné víceleté sledování.
Key words:
Alnus glutinosa, Fyziologické parametry, Morfologické parametry, TerraCottem, Kvalita školkařské produkce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Thesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review O. MauerOpponent's review J. LužnýOpponent's review I. Hričovský

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc..