Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
     
Final thesis
     
Publications     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Change of the cadmium content in plants affected by various doses of sulphur
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.
Opponent 3:
Dr. Ing. Pavel Čermák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Změny obsahu kadmia v rostlinách pod vlivem stupňování dávek síry
Summary:
V předkládané práci byl primárně studován vliv hnojení různými dávkami síry (0 20 40 60 mg S/kg zeminy) ve formě síranu amonného nebo elementární síry na uvolňování kadmia z kontaminované půdy (4 mg Cd/kg zeminy) a jeho příjem a distribuci v pokusných rostlinách. Problematika byla řešena v letech 2003 a 2004 formou laboratorního pokusu s neosetými nádobami a nádobového pokusu s bramborami odrůdy 'Rosara' a 'Marabel' a následně pěstovaným hlávkovým salátem 'Libusa'. V laboratorním pokusu se hnojení sírou na obsahu kadmia extrahovatelného kyselinou dusičnou (2 mol/l) statisticky průkazně neprojevilo. Síra snižovala obsah kadmia v suché i čerstvé hmotě hlíz brambor, nejlepších výsledků, statisticky se průkazně lišících od kontrolní varianty, bylo u odrůdy 'Rosara' dosaženo ve variantách hnojených elementární sírou (bez ohledu na dávku), u odrůdy 'Marabel' vykazovala nejnižší obsah kadmia varianta hnojená nejvyšší dávkou síry, v obsahu kadmia v čerstvé hmotě se však přesto od nehnojené kontrolní varianty nelišila. Obsah kadmia v hlávkách salátu, ať již v sušině nebo v čerstvé hmotě, vykazoval se zvyšující se dávkou síry stoupající trend. Bez ohledu na odrůdu brambor, která byla předplodinou, vykazovala nejvyšší obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávky varianta hnojená nejvyšší dávkou síranu amonného.
Key words:
síra, Solanum tuberosum L., kadmium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c..