Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Identification number: 7452
University e-mail: martin.rejzek [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The effect of Dracaena cinnabari as a nurse plant on the vascular plant diversity
Written by (author): Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Opponent 1:prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Opponent 2:Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Opponent 3:Mgr. David Zelený, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) jako "nurse plant" na diverzitu cévnatých rostlin.
Summary:Existence dračince rumělkového (Dracaena cinnabari), dominantního endemického stromu ostrova Sokotra (Jemen), je v současné době ohrožena jeho neprobíhajícím zmlazováním. Účinek možného vymizení tohoto druhu na diverzitu asociovaných rostlin dosud nikdy nebyl studován. Cílem disertační práce je vyhodnocení předpokládané role dračince coby tzv. "nurse plant" prostřednictvím identifikace druhů vázaných výskytem na podrost dračinců a dále zhodnocení významu dračince pro udržování rostlinné diverzity. V první, stěžejní části práce je na základě vegetačních snímků porovnáno druhové bohatství a složení rostlinných společenstev v podrostu dračince a v okolním otevřeném prostoru a jsou identifikovány druhy vázané výskytem na podrost či otevřený prostor. Analyzován byl rovněž vliv korunového zápoje a pokryvnosti opadu na počet druhů a jejich abundance ve snímcích. Druhá část práce byla zaměřena na analýzu prostorového uspořádání vzrostlých dřevin v porostech dračince za účelem detekce možného nahloučení dřevin v okolí dračinců, které by podpořilo hypotézu o roli dračince coby "nurse plant". Ve třetí, závěrečné části práce bylo na jemné prostorové škále zkoumáno rozmístění rostlin vzhledem ke kamenům. Cílem této části bylo porovnat rozdíly vazby rostlin na kameny v podrostu a mimo něj, jelikož zaznamenání žádné či méně výrazné vazby rostlin na kameny v podrostu oproti otevřené ploše by rovněž podpořilo předpoklad o pozitivním působení dračince na asociované rostliny. Výsledky práce potvrdily roli dračince jako "nurse plant". Přítomnost stromu zvyšuje heterogenitu přírodních podmínek a vytváří dva odlišné biotopy (podrost a otevřený prostor). V porovnání s otevřeným prostorem se v podrostu vyskytuje větší počet rostlinných druhů, včetně většího počtu endemitů. Rostlinné druhy v dračincových porostech lze dle jejich vztahu k dračinci klasifikovat jako podrostní specialisty, specialisty otevřené plochy nebo generalisty. Případné vymizení dračinců bude mít negativní dopad na rostlinnou diverzitu, sníží početnost vzácných endemických rostlin a povede k homogenizaci vegetace. Jelikož nahrazení dračince jiným stromovitým druhem s obdobnými vlastnostmi je nepravděpodobné, ukazují výsledky práce důležitost snah k zachování dračincových porostů na Sokotře a identifikují dračinec jako významný deštníkový druh.
Key words:biodiverzita, Dracaena cinnabari, facilitace, nurse plant, Sokotra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review P. KovářOpponent's review R. HédlOpponent's review D. Zelený