Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikačné číslo: 7030
Univerzitný e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta

     
     Záverečná práca
     
Projekty     
          Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Možnosti využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k monitorování stupně narušení přírodního prostředí
Autor:
Pracovisko:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
RNDr. Zdeněk Fric, Ph.D.
Oponent 2:prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Oponent 3:Mgr. et Mgr. Ivan Tuf, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Možnosti využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k monitorování stupně narušení přírodního prostředí
Abstrakt:
Koncentrace těžkých kovů v tělech bezobratlých a struktura jejich společenstev je závislá na jejich fyziologickém vybavení a přítomných environmentálních faktorech. Pro ověření vlivu některých z těchto faktorů na obsah kovů (Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, Al, As a Cr) a strukturu společenstev bezobratlých bylo analyzováno a testováno (užitím CCA, RDA, t-testu, Spearmanova korelačního koeficientu a regresní analýzy) vybrané (obsah kovů v těle) nebo celé druhové spektrum (stanovištní indikace) střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) na zkoumaných lokalitách. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími druhovou strukturu a prostorovou distribuci střevlíkovitých byly míra pokryvnosti vegetace a koncentrace Cd a Pb v půdě. Zn významně ovlivnil index druhové diverzity. Množství Mn v půdě mělo významný efekt na počty jedinců střevlíkovitých. V této souvislosti byla vyslovena "manganová hypotéza". Jako druh vysoce tolerantní k zatížení prostředí kovy byl označen Calathus erratus (C. R. Sahlberg). S výjimkou chrómu se u všech sledovaných kovů objevují významné mezidruhové rozdíly v jejich koncentraci v tělech střevlíkovitých. Přestože byly v některých případech u střevlíků stanoveny signifikantní diference v obsahu kovů na úrovni pohlaví, doby rozmnožování, potravních preferencí a doby odběru, byly ve většině případů tyto rozdíly způsobeny druhově specifickými modely kumulace kovů. Výjimkou byla vyšší akumulace Mn výhradně u samic bez ohledu na vliv ostatních faktorů. Kromě toho byl stanoven významný vztah mezi koncentrací Zn a Pb v půdě a množstvím Zn a Pb v tělech střevlíkovitých. Výsledky práce ukazují, že žádný ze zkoumaných druhů střevlíkovitých nelze jednoduše označit jako "akumulátor" některého z kovů a využít ho jako nástroj pro monitoring těžkých kovů v ekosystémech. Spolehlivější využití střevlíkovitých k indikaci zatížení ekosystémů kovy může být sledování změn populačních charakteristik přítomných carabidocenóz.
Kľúčové slová:
střevlíkovití, Carabidae, těžké kovy, bioindikace

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Emanuel Kula, CSc..